Menu
A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/u7326634/okubakim.com/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 181

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/u7326634/okubakim.com/libraries/cms/application/site.php on line 272

Mormonlar´ın Kıyamet Kehanetleri

deccal.jpgMesih geliyor mu ? Büyük organize dinlerle, özgün ruhsal inançlara sahip gruplarınarasında görünüşte büyük farklar vardır.

Özellikle de ritüelistik yaklaşımlarda, fark daha da belirginleşir, oysa biraz dikkatedildiğinde temelde eşdeğer inançların yer aldığı kolayca farkedilebilir. Aslında en önemli fark, inançlardaki liberalizmdir. Ve dahabelirgin olan benzerlik dünyanın geleceği ile ilgili inançlardagörülür. Tüm beklentiler ruhsal bir yenilenme ve revizyonla ilgilidir.

Dinsel kuramların köşe taşlarından birisi, son yüzyıl içersinde vegünümüzde yaşayan mistikler ve kahinlerdir. Bunların bazılarınındünyanın sonu ve yenilenme ile ilgili öngörüleri organize dinlerininançlarına göre farklılık gösterirler. Dinsel metinlerde görülenkatılık ve kesin bir son yaklaşımının aksine, bu kesimde ruhsal biruyarı ve koruma yaklaşımı dikkat çeker. Aslında her birey kendi algısıve inancı doğrultusunda geleceği düşler ve özgün bir öngörü oluşturur.Kehanetlerin kabulleri, bu inançlarla somutlaşırlar, bireylerden oluşankitleler, bilinçaltından gelen mistik kültür birikimlerini karşılarınagetirilen dinsel içerikli öngörüler ve yorumlarla dengeleyerek,inanırlar veya inanmazlar. Bu yazımızın konusu olan Joseph Smith veMormonizm yukarıda yer alan yaklaşımın çok iyi bir örneğini oluşturur.

Mormonlar´ın geçmişi

Mormonizm ABD´de ortaya çıkan bir tür yeni dindir ve Hıristiyanlık´tan türemiştir; inancın ilkesi İncil´in "Çiftleşiniz ve çoğalınız"ilkesidir. Bu yüzden Mormonizm´de birden çok kadınla evlenmek Tanrıbuyruğudur ve kurallar Mormon tarafından düzenlenmiştir, inananlar dabu nedenle Mormonlar adını alırlar. Kutsal Kitapları olan "Book ofMormon-Mormon´un Kitabı" antik ve geleneksel Hıristiyanlığın temelkurallarını geliştirir ve farklı bir yorumla açıklar. Mormonlar´ıngünümüzde ABD ve Batı Avrupa´da olmak üzere bir milyona yakın bağlısıvardır. 1831´de Mormonizm´i kuran ve peygamberlik iddiasında bulunanJoseph Smith, kilise tarafından suçlanıp linç edilip öldürülünceMormonizm yerine geçen Brigham Young tarafından geliştirilmiş ve Missouri kenti "Yeni Kudüs"adı verilerek kutsal merkez ilan edilmiştir. Mormonizm´in temel ilkesiolan çok kadınla evlenmek ve çoğalmak, zaman zaman Müslüman ilkeleriyl ebenzerlik gösterdiğinden Müslümanlar tarafından da ilgi görmüştür.
"85 yaşına gelenler O´nu görecekler."


Mormonizm´de dinin kurucusu olan Joseph Smith´in kehanetleri çokönemlidir, onun Tanrı´nın vizyonunu gördüğüne ve geleceği öğrendiğineinanılır. Gelecek Smith´e, vahiy ve melekler aracılığı ile gösterilmişve "Mormon´un Kitabı"na aktarılmıştır. Mormonlar temel olarakİncil´deki kehanetlere ve göstergelerine inanırlar.


"85 yaşına gelenler O´nu görecekler."

Mormonizm´de dinin kurucusu olan Joseph Smith´in kehanetleri çok önemlidir, onun Tanrı´nın vizyonunu gördüğüne ve geleceği öğrendiğineinanılır. Gelecek Smith´e, vahiy ve melekler aracılığı ile gösterilmişve "Mormon´un Kitabı"na aktarılmıştır. Mormonlar temel olarakİncil´deki kehanetlere ve göstergelerine inanırlar.

Joseph Smith, yaşamı boyunca kehanetlerde bulunmuş ve bunlarıöğretirken kendisini bir yol gösterici olarak tanımlamıştır. Gerekİncil kökenli, gerekse de Mormonik gelecek öngörülerinde İsa´nıngelişinden önceki olaylara öncelik verilir. Çünkü gelecekteki olaylarınakış yani oluş hızı, İsa´nın ikinci gelişini de çabuklaştıracaktır. 6Nisan 1944´de Peygamber Joseph´in Mormonlar´a görünüp, geleceğinolaylarını bir kez daha açıkladığı veya öngördüğüne inanılmaktadır.Joseph anlatıldığına göre; "Oğullarım, aranızda 85 yaşına kadaryaşayanlar İnsanoğlu´nun yüzünü göreceklerdir." demiştir. İnsanoğlu,İncil terminolojisine göre İsa´dır.

Bu bir Yokoluş değil...

1944´de ortalama 30 yaşında olan birisinin bugün 83 yaşında olmasıgerekir yani İsa´nın görünmesine iki yıl vardır. Ve burada karşımızayine 2000 yılı çıkacaktır. İlginç olan Joseph Smith´in ölümünden iki ayevvel benzer kehanetlerde bulunduğu ve hatta kendi ölümünü de öngörereksonunun İsa´ya benzeyeceğini söylemesi ama daha sonra yenidenmüridleriyle
konuşacağını bildirmesi ve 2000 yılından da söz etmesidir.Smith, öldürülmesinden bir ay önce, gelecek 40 yıl içinde İsa´nıngelmeyeceğini, eğer ayak takımı tarafından öldürülürse, taraftarlarınındirenmemelerini, evlerinde kalarak Millenium´u yani yeni bin yılıbeklemelerini öğütlemişti. Smith´in günümüz ve 2000 yılı ile ilgiliöngörüleri, benzer kehanetlerden farklı bir görünüm içermekte midir?Klasik İncil´deki "Apokalips" yani Kıyamet kehanetlerinden ayrılanyönleri vardır; örneğin "İnsanoğlu´nun gelişi yargılama yapılmadan veyargı zamanı gelmeden gerçekleşmeyecek. Aziz Paul bizlerin ışığınkaranlığın değil, ışığın çocukları olduğumuzu söyler, sizlerkaranlıktaki bir hırsız değilsiniz. Bu Herşeye Kadir Olan´ın dünyayagelip ezeceği, herşeyi toz edeceği demek değildir ama O, hizmetlilerinive peygamberlerini açığa çıkaracaktır." der.

"Barış Bin Yılı"

Burada dikkat çeken iki mesaj var; İsa´nın ikinci gelişinden veMillenium´dan önce bazı doğal olaylar olacaktır ama bir uyarı beklenemez. Uyarılar peygamberlerin sözlerinde saklıdır; onlarınanımsanması ve ortaya çıkarılması gerekmektedir. Smith "Yahuda geridönmelidir." der. Bunun anlamı İsrail´in Yahudiler´e verilmesi vegüçlenmesidir. Benzer kehanet Tevrat´ta vardır; "Işaya 49:23" vegünümüzdeki yorum İsrail´in kaderini ABD´nin elinde tuttuğuşeklindedir. "Mormon´un Kitabı" ında sık sık İsrail Evi´ninrestorasyonundan, güçlenmesinden ve İsa´nın ikinci gelişiyle başlayacakolan "Barış Bin Yılı" ndan söz edilir. İncil´de "Oh, Kudüs, Kudüs seninçocuklarını sık sık nasıl biraraya getirdim, aynen bir tavuğuncivcivlerini kanatlarının altına toplaması gibi..." (Matta İncili23:37)denirken "Kudüs ve Tapınak yeniden inşa edilecek" öngörüsüyapılmaktadır. Burası ilginçtir çünkü Kudüs yeniden şu veya bu şekildeİsrail´in elindedir ama Tapınak yeniden inşa edilmemiştir. Bazıyorumculara göre bu kehanet semboliktir yani olayların gelişimianlatılmaktadır veya Tapınak İsrail´in varoluşunun simgesidir ve şuanda artık vardır ya da inşa edilmiştir. Çünkü Kudüs İsrail içindünyanın ruhsal merkezidir. Bir başka tapınağa veya somut bir binayagerek var mı?

Hale Bopp bir işaret mi?

Bunun cevabı Mormonlar´a göre evettir ve kaynak olarak Tevrat´takiAaron´un Kitabı verilir; "Tapınak bağımsız olacak ve Zion Kenti´ndekurulacaktır..." İşte Mormonlar´a göre Missouri kenti yani Mormonizm´inkutsal kenti Yeni Kudüs´de bu tapınak yapılmaktadır, tapınak JosephSmith´e adanmışsa da, aslında sahibi İsa´dır. Bağımsız toprak ABD´dirve bağımsız olamayan eski Kudüs´ün yerine Missouri yani Yeni Kudüsalmıştır. "Su tapınağın altından gelecek ve Ölü Deniz´in suları şifaverecek..." İşte bir diğer ilginç kehanet daha; Bu ne demek? Öngörünündevamı İncil esprisinde ama daha geniştir; "Kentin ve tapınağınduvarları yeniden yükselecek, bunlar İnsanoğlu´nun gelişinden önceolacak. Savaş söylentileri ve savaşlar olacak, göklerden gelenişaretler yerde görülecek, Güneş kararırken, Ay kan renginde olacak,depremler toprakları yutacak, denizler sınırlarını aşacak ve sonundagökte İnsanoğlu´nun işareti görülecek. Dünya o zaman ne yapacak? Bu birgezegen, kuyruklu yıldız diyecekler ama o İnsanoğlu´nun işareti olacakve doğunun sabah göğünde ışık olarak görülecek..." Nedir göktegörülecek olan ışık? Gerçek bir şey mi yoksa simgesel mi? Acaba yenigördüğümüz Hale Bopp Kuyruklu yıldızı olabilir mi? Şu ara göktegördüğümüz en önemli obje o değil mi? Joseph´in zamanlarla ilgili birkehaneti daha var; "10 Mart 1844 tarihli"

Anahtar İsrail mi?

"Efendimiz´e sordum ve bir işaret verdi; İsa´nın Nephitler´e görünüşüsırasında Mormon Kitabı´ındaki öngörüler gerçekleşecek, gökte işaretgörülecek ve tekrar tekrar yazılacak." Peygamber Nuh, gökte yaybiçiminde bir işaret görmüştü; bu bir oraktı ve ekilen tohumunbiçilmesini yani hasadı simgeliyordu. Biz de orağa benzer bir şekliolan kuyruklu yıldızı gördük. Peki hasat başladı mı? Bazılarına göresalgın hastalıklar, kıtlıklar ve uluslararası sıkıntılar yeterli birergöstergedir ve Mesih´in gelişi uzak değildir. Birçok kişi sonzamanlarda gördükleri gökkuşaklarının içersinde İsa´nın yüzünügördüklerini söylemekteler. bunlar gerçek mi yoksa kollektif birdüşüncenin yansıması mı? Aslında ikisinin de önemi yok, önemli olanseçimi yapmamız; Ya Tanrı´nın yolunu ya da Mammon´un yani kötülüğünyolunu seçeceğiz. Şimdi seçim zamanı olabilir ama bunun için popülerolmayan bilgelik gerekiyor. Antik metinlerin ve kehanetlerin devamlıokunması ve anımsanması gerekiyor. Ve galiba paylaşma olgusuna önceikvermemiz gerekiyor çünkü gelecek sadece paylaşmayı bilenler içinvarolabilir. Bu "Altın Kural"ı yaşamlarımıza her olayda uygulamamızgerekiyor. Doğru ya da yanlış; sonuç olarak "Mormon´un Kitabı" yüzeyselbir bakışta bile yararlı öğütler veriyor denebilir. Bu bir bakış açısı;gelecek yeni bin yılın neden olduğu psiko-baskı dahi olsa, sonuçtaolumlu ve yararlı öngörüler getiriyor. Sadece İsrail´inyüceleştirilmesi konusu düşündürücü ama acaba hangi İsrail´den sözediliyor? Siyasi İsrail´den mi yoksa mitolojik İsrail´den mi? Ama bubaşka bir yazının konusu. Yeni Çağ´da önemli olan şey, düşüncelerinözgürce paylaşılması, ayrılıkların aşılması ve farklı kültürlerinasimile edilmesi. Her kültürün ve inancın birbirinden öğreneceği şeylervardır; aynen bilimde olduğu gibi. Böylece daha olumlu ve tatminkarsonuçlar oluşturabilir ve düşüncelerimizi birbirine bağlayarakkavramların ardındaki gerçek anlamları görebiliriz...

Kaynak: *Smith, Joseph Fielding, "Teachings of the Prophet JosephSmith." Salt Lake City, Utah: Deseret Book Company, 1976, sayfa286-340-341.